Early June: A visit to LTH-fontänen

Early June: A visit to LTH-fontänen

[Swedish text follows English]

I was in Lund for four days at the beginning of June.

I stayed near the LTH campus, in a room at the University Guest House in the student accommodation complex known as "Sparta". It was designed by architect Bengt Edman and completed in 1970, right about the same time as LTH-fontänen. Edman was a contemporary of Klas Anshelm, but favoured a brutalist aesthetic that is immediately apparent as one approaches Sparta from Tunavägen. In contrast to Anshelm's brick buildings on the LTH campus, Sparta looms more moodily – clad in dirty green pre-cast textured concrete with three insistent rows of windows marching the entire length of the building. I liked it.

Sparta on a wet day. Image: Maddie Leach
View west from the third floor. Image: Maddie Leach

The main reason for this visit was to be on-site for drone filming I'd arranged with Rikard Tyllström from Lund University School of Aviation. I also wanted to spend time in various archives and libraries in pursuit of drawings, correspondence, or anything that might get us closer to the historical rumours of miscalculation that persist around the fountain, but that's for another post.

It was Lars-Henrik's idea to do some drone imaging, and he mentioned the University had a School of Aviation located in a village in Skåne called Ljungbyhed. A Google search had quickly revealed an academic course titled "Drone technology to meet societal challenges" and I wrote to Rikard explaining our project and asked if he or his students might be interested in filming The LTH Fountain as a practical exercise. His reply was quick and affirming:

"Good afternoon Maddie and thank you for contacting us!

We can help you with this at the beginning of June. I will take care of the required permits and risk assessment, any dates you prefer?
"

We agreed to meet on Tuesday morning. Rikard, as I expected, was punctual and arrived at the fountain at precisely 9 a.m. His staff bio noted he had clocked more than 5000 flying hours in "heavy aviation" and, somewhat unimaginatively, I had pictured him as a more rustic "skåning" character. Instead, he was bright, cheerful and clean-cut. It was like meeting a pleasant version of Tom Cruise from Top Gun–without the swagger and attitude–dressed in a practical Hi-Vis vest.

Rikard Tyllström. Image sourced from arrowcam.se

From a small briefcase, Rikard produced a drone that was size of my palm and weighed not more than a few hundred grams. We discussed what was possible and the kind of filmic views we wanted. I was interested in footage that would begin just above the surface of the water, rise upwards through the foliage edging the pond, then travel further upwards to the fountain's steel-framed basins. Lars-Henrik wanted to get some views as one walked under the structure and across the walkway. We both wanted to see what the fountain looked like from high above it. I enthused to Rikard about the one-take drone film recorded in a Minnesota bowling alley earlier this year, wondering if we could have our drone slowly circumnavigate the entire object and fly through it at different levels. He was very patient with our requests, and said he'd give the fly-through a go, no problem.

After a couple of hours we had eighteen short clips taken with different approaches. For us they are captivating because, suddenly, we can see LTH-fontänen in ways we haven't been able to, but also because what surrounds the fountain is recorded in high relief – gentle scenes which reveal how enveloped it is within a living, animated environment. One of my favourite clips is where the camera slowly ascends and rotates high above the fountain, the movement of bright green leaves remains visible throughout and a lone cyclist, as if on cue, passes through the frame.

Början av Juni: Ett besök till LTH-fontänen

Translation by Anders Walfridson

Jag var i Lund fyra dagar i början av Juni.

Jag bodde nära LTH Campus, i ett rum på universitetets “Guest House” i studentbostadskomplexet “Sparta”. Det ritades av arkitekten Bengt Edman och färdigställdes 1970, nästan samtidigt som LTH-fontänen. Edman var samtida med Klas Anshelm, men föredrog en brutalistisk estetik, vilken genast blir tydlig när man närmar sig Sparta från Tunavägen. I kontrast till Anshelms tegelbyggnad på LTH Campus, tornar Sparta mer bistert – klädd i smutsig grön formgjuten naturbetong och tre envisa fönsterrader som gör parad utmed byggnadens fulla längd. Jag gillade det.

Huvudmålet med mitt besök var att vara på plats för den drönarfilmning som jag organiserat med Rikard Tyllström från Trafikflyghögskolan på Lunds Universitet. Jag ville också ägna lite tid åt olika arkiv och bibliotek i jakt på ritningar, korrespondens, eller någonting som skulle kunna föra oss närmare de envisa historiska rykten om felberäkningar som omger fontänen, men det är för ett annat inlägg.

Det var Lars-Henriks idé att ta drönarbilder, och han hade nämnt att universitetet hade en Trafikflyghögskola i den lilla byn Ljungbyhed i Skåne. En sökning på Google visade snabbt att det fanns en akademisk kurs i “Drönarteknologi för samhällets utmaningar”. Jag skrev till Rikard om vårt projekt och frågade om han eller hans studenter kunde vara intresserade av att filma LTH-Fontänen som en praktisk övning. Hans svar var kvickt och bekträftande:


“God eftermiddag Maddie och tack för att du kontaktar oss!

Vi kan hjälpa till med detta i början av juni. Jag tar hand om nödvändiga tillstånd och riskbedömning, några datum du föredrar?”

Vi kom överens om att ses på tisdag morgon. Rikard var, som jag förväntat mig, punktlig, och anlände till fontänen prick klockan 9. Skärpt, munter och välartad, det var som att träffa en trevlig version av Tom Cruise från Top Gun – utan arrogansen och attityden – iklädd en praktisk reflexväst. Med fler än 5000 flygtimmar i “tung luftfart” och efter att ha utbildat piloter i några år, hade jag (fantasilöst) föreställt mig honom som mer av en rustik “skåning”.

Ur en liten portfölj plockade Rikard fram en drönare stor som min handflata, och som inte vägde mer än några hundra gram. Vi diskuterade vad som var möjligt och vad för slags filmiska vyer vi vill ha. Jag var intresserad av tagningar som skulle börja strax ovanför vattenytan för att sedan stiga upp genom lövverken som kantar dammen, och fortsätta upp mot fontänens stålinramade bassänger. Lars-Henrik ville ta några vyer när man gick under konstruktionen och över gångvägen. Vi ville båda se hur fontänen såg ut högt från ovan. Jag berättade entusiastiskt för Rikard om en drönarfilm i en tagning från en bowlinghall i Minnesota tidigare i år, och undrade om vår drönare långsamt kunde cirkla runt hela objektet och flyga genom det på olika nivåer. Han var väldigt tålmodig med alla våra förslag, och sa att han skulle ge genomflygningen ett försök, inga problem.

Efter ett par timmar hade vi arton korta klipp med olika angreppsätt. För oss är de fängslande då vi, plötsligt, kan se LTH-fontänen på sätt vi tidigare inte kunnat, men också eftersom det som omger fontänen fångats i hög relief – milda scener som avslöjar hur omsvept den är av en levande, livfull miljö. Ett av mina favoritklipp är där kameran långsamt stiger och roterar högt ovanför fontänen, de klargröna lövens rörelse förblir hela tiden synlig, och, som på beställning, passerar en ensam cyklist bilden.